I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi  DO–TEX s.r.o. H.Meličkovej 16, Bratislava-Karlova Ves  841 05, IČO: 52410684  (ďalej len „predávajúci“/ „dodávateľ“) a kupujúcim, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru podľa podmienok upravených vo všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu (ďalej len „Zmluva“).

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chýb zakúpeného tovaru.

1.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o cene, spôsobe dopravy, úhrady a lehoty dodania (parametre tovaru si určuje kupujúci sám v objednávkovom formulári).

II. Vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty a v takom prípade má povinnosť v lehote troch pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má chyby, ktoré kupujúci nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a tovar je potrebné zaslať na adresu: DO-TEX s.r.o.,  H.Meličkovej 16, 84105 Bratislava-Karlova Ves, prípadne elektronicky na objednavky@kosiky-osatky.sk.

2.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar bez poštovného a  nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru a s vrátením tovaru. Vrátený tovar je potrebné poslať naspäť ako obyčajný balík, nakoľko dobierka nebude prebraná.

III. Reklamácie

3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov. Doklad o kúpe tovaru slúži zároveň ako záručný list.

3.1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho alebo doniesť osobne na kontaktné miesta- predajne. Predávajúci posúdi reklamáciu v najkratšej možnej dobe, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla chyba alebo poškodenie:

  • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa;
  • ak chyba vznikla bežným opotrebením;
  • pri živelných katastrofách.

3.3.Pre vybavenie reklamáciu je potrebné doniesť alebo odoslať tovar spolu s popisom chyby Produktu, dátumom prevzatia tovaru a platným dokladom o kúpe reklamovaného tovaru. Uvedením svojho telef. čísla alebo e-mailu.

3.4.Pri posielaní reklamácie poštou je potrebné tovar vhodne zabaliť a poslať ho ako obyčajnú poštovú zásielku ( nie dobierku).

3.5.V prípade uznanej reklamácie tovaru bude  tovar zaslaný kupujúcemu späť na náklady dodávateľa.

3.6.Pri doručení tovaru kuriérom, je potrebné zásielku už pri preberaní starostlivo skontrolovať a ak je podozrenie na poškodenie Produktov tak ju nepreberať, ale informovať dodávateľa.

3.7. Tovar označený ako sklo, krehký, má zákazník povinnosť skontrolovať priamo na pošte, prípadne pri preberaní u kuriéra. Ak je tovar poškodený, rozbitý je potrebné spísať reklamáciu priamo na pošte/s kuriérom. Dodatočná reklamácia po rozbalení zásielky doma nebude uznaná.

Krehký tovar odporúčame objednať cez poštu, nie cez zásielkovňu.